Intern reglement

Art. 1

Het reglement van orde, overeenkomstig de artikelen van de statuten van de “Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten” v.z.w. en afgekort als V.A.B.F. heeft voor doel de toepassing van deze statuten te verduidelijken en de procedures uit te werken. 

Art. 2

De raad van bestuur kan te allen tijde werkgroepen vormen teneinde het doel van de vereniging vlotter te kunnen realiseren. Alle leden mogen lid worden van een werkgroep, maar als iemand drie keer na elkaar niet aanwezig kan zijn, zonder geldige reden en zonder verontschuldiging, wordt deze persoon geschrapt als lid van de werkgroep.

Art. 3

De raad van bestuur legt jaarlijks aan de algemene vergadering de door haar goedgekeurde “aanbevolen tarieven” voor. Daarvoor benoemt de raad jaarlijks een « Commissie Erelonen », samengesteld uit twee commissieleden en twee plaatsvervangers, allen gekozen uit de leden. Zij zullen de vereniging vertegenwoordigen op de vergadering met alle geïnteresseerde beroepsverenigingen. Deze vergadering heeft tot doel de “aanbevolen tarieven” te bepalen.

Art. 4

Volmacht op de financiële rekeningen van de vereniging wordt verleend aan de voorzitter en de penningmeester. Het is evenwel enkel de penningmeester die de betalingen uitvoert, tenzij om dringende redenen of afwezigheid van de penningmeester.

De penningmeester kan enkel betalingen uitvoeren van “goedgekeurde” facturen of nota’s.

Een “goedgekeurde” factuur of nota is een factuur of nota welke door de voorzitter voor akkoord wordt ondertekend.

Facturen of nota’s afkomstig van de voorzitter of zijn kantoor, moeten evenwel goedgekeurd worden door 2 raadsleden. De benoeming van deze raadsleden gebeurt op de raadsvergadering. 

Art. 5

De statuten van de vereniging bepalen in art. 6 en 7 de toetredingsvoorwaarden om lid van de vereniging te worden.

Daarom dient de aanvraag tot toetreding te omvatten:

een aanvraagformulier opgesteld door het kernbestuur
indien mogelijk een C.V. van het kandidaat-lid
voor bezoldigden met leidinggevende functies : een aanbevelingsbrief van de hem of haar bezoldigende instantie met duidelijke omschrijving van de functie binnen het kantoor
een digitale foto
Daarnaast zal de werkgroep aanvaarding volgende daden stellen :

 • een screening via Graydon of een andere organisatie van het kandidaat lid op het hebben van enige commericiële mandaten
 • nazicht via de website van het gemelde aansluitingsnummer bij een “disciplinaire overheid”, zodat zekerheid is van de huidige aansluiting bij deze “disciplinaire overheid”

Het ontbreken van een digitale foto kan geen aanleiding zijn tot niet-aanvaarding. Niettemin zal het kernbestuur de nodige stappen ondernemen om de digitale foto zelf te nemen of te verkrijgen na de aanvaarding. 

Art. 6

Leden die zich kandidaat stellen voor een verkiesbare functie bij één van de nationale instituten (I.B.R., I.A.B., B.I.B.F.) zullen pas ondersteund worden door het V.A.B.F., indien deze leden een actief lidmaatschap hebben van minstens drie jaar in het V.A.B.F.

Deze ondersteuning bestaat uit kenbaarmaking bij de leden V.A.B.F. van hun kandidatuurstelling, alsook beperkte financiële ondersteuning door bijdragen aan de verschillende overlegorganen, na goedkeuring van dit beding door de Raad van de V.A.B.F. 

Art. 7

Om de individuele controlebevoegdheid van de leden te ondersteunen, wordt een financiële werkgroep opgericht bestaande uit twee leden. Zij hebben als taak een jaarlijks nazicht te doen van alle boekhoudkundige en financiële documenten en een vergelijk van deze documenten met hun inschrijving in de boekhouding van de vereniging. Zij brengen hiervan jaarlijks verslag uit op de algemene vergadering van de vereniging. 

Art. 8

De raad van bestuur benoemt jaarlijks een werkgroep tuchtadvies. Deze bestaat uit drie leden. Deze werkgroep heeft als doel advies te formuleren per voorgelegd probleem op de raadsvergadering. Dit advies kan dan leiden tot een mogelijke sanctie over het uitgesproken dossier. 

Art. 9

De raad van bestuur beslist dat bepaalde onkosten voor de beroepsvereniging mogen aangerekend worden aan de V.A.B.F.

Het gaat om o.a. verplaatsingskosten indien deze (heen en terug) boven de 50 km bedragen. Hiervoor wordt de standaardvergoeding betaald welke van toepassing is (zie barema).

De afstand wordt berekend van het persoonlijk adres (dat geregistreerd staat op het V.A.B.F. intranet) naar de plaats van de activiteit.

Deze vergoeding komt niet in aanmerking voor kosten die gemaakt worden voor raadsvergaderingen en seminaries waarvoor men een attest kan voorleggen.

Er wordt wel een uitzondering toegestaan voor de deelname aan werkgroepen, consultatieve commissies en overlegcomités, tenzij de kosten terugbetaald worden door een instituut.

Aanvragen moeten per factuur of onkostennota ingediend worden bij de voorzitter, binnen het werkjaar waaraan de V.A.B.F. verantwoording geeft aan haar leden. 

Art. 10

Een lid kan pas een erelid worden eens hij aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Uitmuntende vertegenwoordiger van het beroep en eervol uit het beroep gestapt
 • Minstens 10 jaar lid
 • De aanvraag tot erelid moet “gemotiveerd” zijn
 • Goedgekeurd door de Raad
 • Wanneer een aanvraag door de Raad wordt geweigerd, zal deze weigering omstandig gemotiveerd worden.
 • Kan de seminaries gratis bijwonen onder voorwaarde van betaling van het lidgeld van 50 Euro
 • Commissie aanvaarding gaat jaarlijks in december na welke ereleden eventueel zijn overleden teneinde de lijst up-to-date te houden. 

Art. 11 Gedragscode

De Raad is een collectief orgaan dat in haar interne werking de mening van alle leden respecteert, doch dat naar buiten als een enkele entiteit optreedt in lijn met de genomen besluiten. 
De rol van de voorzitter is het vastleggen van de agenda, waarbij elk lid de mogelijkheid heeft, binnen het tijdsbestek door de voorzitter of de toepasselijke reglementen vastgelegd, een of meerdere punten op de agenda te plaatsen. De voorzitter staat tevens borg voor het goede verloop van de vergaderingen waarbij elk lid de mogelijkheid wordt geboden zijn mening uiteen te zetten. Punten die binnen het tijdsbestek niet meer kunnen behandeld worden, worden naar de volgende vergadering doorverwezen. 
Vertrouwelijkheid is fundamenteel. De bestuursleden bewaren de absolute vertrouwelijkheid van de in de Raad gevoerde besprekingen. 
Integriteit is fundamenteel, zowel in de relaties onder de bestuursleden binnen en buiten de Raad, als in de relatie met de leden van de vereniging. 
De raadsleden begrijpen dat de Raad besluiten moet maken die soms het gevolg zijn van afwegingen. Dergelijke besluiten zullen steeds worden gemaakt met het belang van de vereniging voor ogen; niet met het belang van bestuursleden of individuele leden van de vereniging. 
Een bestuurslid zal geen externe processen in gang zetten die niet vooraf door de Raad zijn goedgekeurd. Nuttige informatie door een bestuurslid verkregen zal steeds met alle leden worden gedeeld. 

Art. 12 Bepalingen met betrekking tot betaling lidgeld/deelnamerechten en abonnementsformule

Voor de bepaling van de jaarlijkse lidgelden en deelnamerechten verwijzen wij naar de statuten en het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering. 

Elk lid van de V.A.B.F. dat ook lid is van het I.B.R. het I.A.B. of, het B.I.B.F. dient het volledige lidgeld te betalen. Hij of zij kan geen aanspraak maken op de abonnementsformule die enkel geldt voor medewerkers die geen lid zijn van hoger vernoemde instituten en in dienst zijn van een V.A.B.F. lid. . Bij deze medewerkersformule kunnen medewerkers die een seminarie niet kunnen bijwonen zich niet laten vervangen door een collega medewerker.

Iemand die in de loop van het jaar lid wordt, betaalt vóór 30 juni het volledige bedrag en vanaf juli pas de helft van het bedrag. 

Het lidmaatschap is steeds ten persoonlijke naam ongeacht aan wie er gefactureerd wordt. Evenwel blijft het lid persoonlijk aansprakelijk voor de stipte betaling van het lidgeld en deelnamerecht. 

Enkel nieuwe leden zijn eventueel een pro rata jaarlidgeld verschuldigd.

Ontslag (steeds schriftelijk) gaat pas in op 1 januari van het volgende jaar. 

Bij overlijden of langdurende werkonbekwaamheid kan een verzoek tot bijstand gericht worden aan de raad.

De verschuldigde deelnamerechten of abonnementsbijdragen voor medewerkers van een lid worden steeds aangerekend aan het lid. Het lid is hiervoor financieel verantwoordelijk. De abonnementsbijdrage voor medewerkers is strikt persoonlijk en ondeelbaar verschuldigd voor een jaar door het lid. Abonnementsbijdrage voor medewerkers die van werkgever veranderen in de loop van het jaar worden niet aangepast.

Bij inschrijvingen door een derde (niet via leden), is de inschrijver persoonlijk gehouden tot stipte betaling (bvb. een medewerker van een lid die zich zonder medeweten van het lid inschrijft).

Bij de beëindiging van een samenwerkingsvorm van leden is elk afzonderlijk lid verantwoordelijk voor het betalen van zijn/haar jaarlidgeld en specifieke deelnamerechten.

Join the pack! Word vandaag nog VABF lid.

VABF stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
 • Netwerking & kennisdeling
 • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
 • Ad hoc inspelen op de actualiteit
 • Een unieke samenwerking met BAB Kortrijk
 • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197