Aankondiging van controleacties met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Om u aan te sporen om uw fiscale verplichtingen correct na te komen, willen wij net zoals de vorige jaren ook in 2016 op een open manier communiceren over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties.  

Zo heeft u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen zult ontvangen van de FOD Financiën.

U bent een particulier

U wordt mogelijk gecontroleerd of wij zullen u vragen om ons bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

  • het bijzondere aanslagstelsel voor  buitenlandse kaderleden op u van toepassing is;
  • u hebt aangegeven dat u recht hebt op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong;
  • de geautomatiseerde behandeling van uw aangifte aan het licht brengt dat:
  • u niet al uw beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, hebt aangegeven,
  • u geen aangifte hebt gedaan van een onroerend goed waarvan u in België of in het buitenland eigenaar bent,
  • u giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken.

U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • ze als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 heeft ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd;
  • ze een horecazaak uitbaat en niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken;
  • ze, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet heeft nageleefd;
  • er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.

Zoals tijdens de vorige jaren zullen de belastingplichtigen die, ondanks het feit dat hun een herinnering werd gestuurd, hun belastingaangifte niet indienden, worden gecontroleerd. In het bijzonder zal er aandacht worden besteed aan de belastingplichtigen die reeds herhaaldelijk geen aangifte hebben ingediend.

De burgers en ondernemingen die we controleren, zullen worden geselecteerd op basis van indicatoren die op een verhoogd fiscaal risico wijzen. Voor de burgers kan de geautomatiseerde behandeling van de aangifte leiden tot een selectie voor de controle van eventuele onregelmatigheden.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen.

 

Bron minfin: 14/04/2016

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197