Statuten

Hieronder vindt u de laatste statuten van 25 juli 2004, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 12 oktober 2004, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna, onder nummer 04147617 (Publicatie Belgisch Staatsblad).

HOOFDSTUK I: BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL

ARTIKEL 1: BENAMING

De VZW draagt de benaming : "Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten" afgekort als "V.A.B.F.".

Alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw" en het adres van de vereniging.

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel van de vereniging is gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Boelenaar 1 en ressorteert onder het arrondissement Gent.

De zetel van de vereniging mag overgebracht worden naar een andere plaats in hetzelfde arrondissement bij besluit van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid. Dit besluit moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 3: DUUR

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 4: DOEL

De VZW heeft tot doel:

Een korps van specialisten te verenigen die met inachtneming van alle eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid, waardigheid en rechtschapenheid het beroep van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, boekhouder, fiscalist of een aanverwant of complementair vrij beroep uitoefenen;
De opleiding en de permanente vorming van haar leden te organiseren en/of te ondersteunen;
De belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK II: LEDEN

ARTIKEL 5: CATEGORIEËN

De vereniging bestaat uit leden, toegetreden leden (hierna genoemd stagiairs) en ereleden. Het aantal leden is niet beperkt, doch mag niet minder bedragen dan drie.

ARTIKEL 6: TOETREDINGSVOORWAARDEN LEDEN

Om lid te worden moeten de kandidaten daartoe:

 1. een schriftelijk verzoek richten tot de raad van bestuur;
 2. als natuurlijk persoon ingeschreven zijn: Hetzij in het register van de Accountants en/of Belastingconsulenten, heden bijgehouden door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (I.A.B.), hierna genoemd 'de disciplinaire overheid'; Hetzij op de ledenlijst van de Bedrijfsrevisoren, heden bijgehouden door het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.), hierna genoemd 'de disciplinaire overheid'; Hetzij op de ledenlijst van de erkende Boekhouders en Fiscalisten, heden bijgehouden door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.), hierna genoemd 'de disciplinaire overheid'; Hetzij op de ledenlijst van een aanverwant of complementair vrij beroep van enige Orde of Instituut, hierna genoemd 'de disciplinaire overheid'; Hetzij als bezoldigde een leidinggevende functie uitoefenen die inzake ingesteldheid, persoonlijkheid en intellectuele zelfstandigheid zeer nauw aansluit bij deze van de beroepsbeoefenaars sub a tot d hiervoor;
 3. ten minsten één van de voormelde beroepen uitoefenen: Hetzij als zelfstandige, die uitsluitend voor eigen rekening werkt; Hetzij als zaakvoerder en/of bestuurder en/of lasthebber van een door de disciplinaire overheid erkende of toegelaten vennootschap; Hetzij als bezoldigde in een leidinggevende functie, die inzake ingesteldheid, persoonlijkheid en intellectuele zelfstandigheid zeer nauw aansluit bij deze van de beroepsbeoefenaars sub a en b vermeld;
 4. beschikken over voldoende waardigheid en rechtschapenheid om het beroep in volle onafhankelijkheid uit te kunnen oefenen;
 5. als lid aanvaard worden door de raad van bestuur.

ARTIKEL 7: TOETREDINGSVOORWAARDEN TOEGETREDEN LEDEN

Om toegetreden lid te worden moeten de kandidaten:

 1. een schriftelijk verzoek richten tot de raad van bestuur;
 2. als stagiair erkend zijn door de respectievelijke disciplinaire overheid, en voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, 4°;
 3. als toegetreden lid aanvaard worden door de raad van bestuur.

ARTIKEL 8: VEPLICHTINGEN VAN DE LEDEN EN TOEGETREDEN LEDEN

Leden en toegetreden leden verplichten zich tot:

 1. het storten van een jaarbijdrage voor de deelname aan de seminaries en/of het lidmaatschap bij de vereniging binnen door de raad van bestuur bepaalde termijn. Het bedrag wordt bepaald door de jaarlijkse algemene vergadering, per in de artikelen 6 en 7 bedoelde categorie. Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering voor nieuwe of startende leden een vermindering toekennen gedurende een door haar bepaald aantal jaren. Op verzoek van een lid wordt deze jaarbijdrage ten laste genomen door de vennootschap waarin het betrokken lid zijn beroepswerkzaamheid uitoefent, mits toestemming van de bevoegde bestuursorganen van die vennootschap die door een disciplinaire overheid werd aanvaard. Het aanvaarden van de nota m.b.t. de jaarbijdrage wordt als een stilzwijgende toestemming aanzien. De jaarbijdrage bedraagt maximum duizend euro (exclusief B.T.W.); dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Het indexcijfer van de maand december 2004 geldt als basis. De aanpassing van het bedrag geschiedt volgens de volgende formule: het nieuwe maximumbedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer, gedeeld door het basisindexcijfer.
 2. het bijwonen van een minimum aantal bijeenkomsten, vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan eveneens de deelname aan welbepaalde vergaderingen verplichtend maken en kan bepaalde leden en toegetreden leden afwijkingen toestaan;
 3. het naleven van de statuten en reglementen van de VZW.

ARTIKEL 9: UITTREDING EN UITSLUITING VAN DE LEDEN EN TOEGETREDEN LEDEN

 1. Elk lid of toegetreden lid kan te alle tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een lid of toegetreden lid dat zijn bijdrage niet betaald, kan woden geacht ontslag te nemen vanaf het volgende werkingsjaar. Elk lid en toegetreden lid kan vóór één maart van het lopende kalenderjaar verzoeken om het lidmaatschap voor maximum vijf jaar te schorsen, mits een gemotiveerde bekendmaking aan de voorzitter van de raad van bestuur. Bij schorsing oordeelt de raad van bestuur over de gegeven motivatie. Vanaf het lopende kalenderjaar wordt het betrokken lid, dat zijn ontslag of schorsing ten laatste op 1 maart van dit jaar meldde, niet meer opgenomen in de ledenlijst en vervallen de verplichtingen volgens artikel 8 hiervoor.
 2. De leden en toegetreden leden kunnen, op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de algemene vergadering met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, uit de vereniging worden gesloten: Hetzij wanneer zij te kort komen inzake collegialiteit; Hetzij wanneer zij zich niet houden aan de statuten en reglementen van de VZW; Hetzij wanneer zij door hun gedrag of door verwaarlozing van hun plichten, het beroep, de vereniging of zichzelf in opspraak brengen.
 3. Van rechtswege worden uitgesloten uit de vereniging, de leden en toegetreden leden, die op grond van een tuchtmaatregel zijn geschrapt door een disciplinaire overheid.
 4. De leden en toegetreden leden die ontslag nemen of uitgesloten worden of een tijdelijke schorsing bekomen, hebben geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kunnen de betaalde bijdrage niet terugvorderen. Hetzelfde geld ten aanzien van de erfgenamen van een overleden lid.

ARTIKEL 10: DE TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN ERELEDEN

De raad van bestuur aanvaardt autonoom en bij gewone meerderheid de toetreding en uittreding van ereleden en sluit ereleden uit, zonder daaromtrent enige verantwoording te moeten afleggen. Tegen die beslissing is geen beroep mogelijk.

ARTIKEL 11: REGISTER

 1. Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden met naam, voornamen en woonplaats van de leden. Er kan melding gemaakt worden van de beroepstitel en van het lidmaatschap bij één of meer disciplinaire overheden. De raad van bestuur oordeelt over deze mogelijkheid. Alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de raad van bestuur binnen de acht dagen na kennisname in het register ingeschreven.
 2. Toegetreden leden en ereleden worden op afzonderlijke lijsten ingeschreven.

HOOFDSTUK III: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 12: SAMENSTELLING - WERKING - BEVOEGDHEDEN

 1. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden en toegetreden leden van de vereniging. Het is het hoogste orgaan van de vereniging. Alleen de leden hebben stemrecht in de algemene vergadering: zij hebben elk één stem. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waar een speciale meerderheid door de wet of door de statuten wordt opgelegd. Leden, die aan een vergadering niet kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, dat evenwel van niet meer dan twee geschreven volmachten houder mag zijn.
 2. De regelmatig bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden en toegetreden leden. Zij beraadslaagt en besluit omtrent alle zaken die de vereniging aangaan die op de agenda werden vermeld, met uitzondering van deze die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Met unaniem akkoord van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden kunnen besluiten genomen worden over punten, die niet op de agenda werden vermeld.
 3. De algemene vergadering beslist over:
  1. de benoeming en de afzetting van bestuurders;
  2. de benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
  3. de kwijting van bestuurders en commissarissen;
  4. de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
  5. de uitsluiting van leden en toegetreden leden;
  6. de wijziging van de statuten;
  7. de ontbinding van de vereniging;
  8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

ARTIKEL 13: SOORTEN VERGADERINGEN EN BIJEENROEPING

 1. De raad van bestuur roept de algemene vergadering minstens eenmaal per jaar bijeen in de eerste drie maanden van het kalenderjaar minstens met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije boekjaar, van de begroting van het volgende boekjaar en de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
 2. De algemene vergadering wordt eveneens bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten, wanneer de raad van bestuur dit nodig acht of wanneer minstens een vijfde van de leden er schriftelijk om verzoekt, met aanduiding van de onderwerpen die zij op de agenda wensen te brengen.
 3. Voor algemene vergaderingen, samengeroepen tot wijziging der statuten, omzetting tot een vennootschap met sociaal oogmerk, of tot ontbinding der vereniging, gelden de volgende modaliteiten:
  1. de wijzigingen moeten uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproeping;
  2. ten minste twee derde van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn; ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
   1. indien het een statutenwijziging betreft: de besluiten moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen van de leden, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
   2. Indien het een doelwijziging, ontbinding en/of omzetting tot een vennootschap met een sociaal oogmerk betreft: de besluiten moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 4. Alle leden en toegetreden leden moeten door de raad van bestuur worden opgeroepen ten minste tien dagen vóór de vergadering. Dit geschiedt bij gewone brief, fax en/of via elektronische weg, die de agenda, vastgesteld door de raad van bestuur, vermeldt.
 5. Elk onderwerp dat ten minste twintig dagen vóór de vergadering schriftelijk wordt voorgedragen aan de voorzitter van de raad van bestuur door ten minsten één twintigste van de leden, moet op de agenda worden geplaatst.

ARTIKEL 14: VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING - BEKENDMAKING BESLISSINGEN

 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door het oudste bestuurslid in leeftijd. De voorzitter wijst twee stemopnemers aan en één secretaris.
 2. De notulen van de algemene vergadering worden opgemaakt door de secretaris en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die het wensen. Ze worden op de zetel van de vereniging bewaard.
 3. De notulen liggen ter inzage van de leden en, mits toestemming van de raad van bestuur, ook van de toegetreden en ereleden.De beslissingen waarvoor de wet de bekendmaking voorschrijft, worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen worden, indien nodig, door toedoen van de raad van bestuur dan wel de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur, bekendgemaakt per brief, fax en/of elektronische weg aan de leden en aan derden.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR

ARTIKEL 15: SAMENSTELLING

De vereniging wordt bestuurd door een raad van ten minste drie en ten hoogste dertien leden, door de algemene vergadering bij geheime stemming uit de leden verkozen. De raad bestaat evenwel slechts uit twee leden, indien en zolang er slechts drie personen lid zijn van de vereniging.

De kandidaturen voor de raad van bestuur worden per brief, fax en/of elektronische weg gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, uiterlijk tien dagen vóór de algemene vergadering, die daarover uitspraak moet doen. De bestuursleden, wiens mandaat ten einde loopt conform artikel 16, worden geacht hun kandidatuur opnieuw te stellen behoudens ontslag per gewone brief, fax en/of elektronische weg aan de voorzitter van de raad van bestuur, uiterlijk tien dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Wordt via de nieuwe kandidaturen het maximum aantal overschreden, dan worden de leden met het grootste aantal stemmen geacht verkozen te zijn tot uitputting van het maximum aantal bestuursleden. Wanneer het maximum aantal bestuursleden niet is overschreden via de nieuwe kandidaturen, is er geen stemming vereist.

ARTIKEL 16: DUUR MANDAAT

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij treden onmiddellijk in functie.

Elk jaar is minstens 1/3 van de bestuursleden uittredend en herkiesbaar. Breuken worden naar beneden afgerond.

Een bestuurslid dat niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden als lid, is ontslagnemend en kan zich niet opnieuw kandidaat stellen, tenzij als erelid van de raad zoals voorzien in artikel 17.

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester worden jaarlijks bij geheime stemming uit en door de leden van de raad van bestuur gekozen, zonder tussenkomst van de algemene vergadering.

ARTIKEL 17: ERELEDEN RAAD VAN BESTUUR

 1. De titel van erevoorzitter, ere-ondervoorzitter, eresecretaris, of erepenningmeester kan alleen door de algemene vergadering worden toegekend op voorstel van de raad van bestuur, aan personen die de leeftijd van zestig jaar hebben bereikt. Zij behouden deze titel zolang zij erelid zijn. Van deze titel wordt melding gemaakt in de ereledenlijst.
 2. De in §1 van dit artikel genoemde personen worden op de vergaderingen van de raad van bestuur uitgenodigd. Zij geven de raad van bestuur advies, doch hebben geen stemrecht.

ARTIKEL 18: VERGADERINGEN - VERLOOP - BEVOEGDHEDEN

 1. De raad van bestuur wordt minimaal viermaal per jaar in vergadering bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter of ondervoorzitter, en telkens de belangen van de vereniging dit vergen. De voorzitter of de ondervoorzitter is ertoe gehouden de raad van bestuur bijeen te roepen, wanneer ten minste drie bestuursleden of een vijfde van de leden er schriftelijk om verzoeken.
 2. De raad van bestuur besluit bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij een even aantal aanwezige bestuursleden moet de voorzitter zich onthouden van stemming. Er kan slechts geldig beraadslaagd worden indien ten minste vijf bestuursleden aanwezig zijn, wanneer er vijf of meer bestuursleden zijn. Indien er minder dan vijf bestuursleden zijn, volstaat de aanwezigheid van twee bestuursleden.
 3. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het dagelijks bestuur van de vereniging. De raad van bestuur is, binnen zijn bevoegdheden, belast met de behandeling van alle bestuurlijke aangelegenheden en hij treft alle maatregelen met het oog op de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

ARTIKEL 19: BEVOEGDHEDEN VOORZITTER, ONDERVOORZITTER, SECRETARIS EN PENNINGMEESTER

 1. De voorzitter zit de raad van bestuur en de algemene vergadering voor. Hij treft alle maatregelen voor het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de speciaal opgericht commissies. Hij ondertekent alle besluiten en notulen. Hij vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechte. Ter zake treeft hij alleen op.
 2. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn taak en vervangt hem van rechtswege bij afwezigheid of onbeschikbaarheid. Indien ook de ondervoorzitter verhinder is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het oudste lid in leeftijd van de raad van bestuur.
 3. De secretaris is belast met het administratief werk van de vereniging. Hij zorgt voor de notulering van de beraadslaging en genomen besluiten in de vergadering van de raad van bestuur. De notulen van de vergadering van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden van de raad van bestuur, die het wensen. Hij verzamelt de dossiers van de kandidaat-leden met het oog op hun voorlegging aan de raad van bestuur. Hij houdt de registers en lijsten van de leden van de vereniging bij. Hij zorgt voor de praktische organisatie van de bijeenkomsten van de leden en/of cliënten van de leden. Hij houdt de informatie naar de buitenwereld en naar de leden bij en actualiseert deze. Deze werkzaamheden kunnen gedelegeerd worden aan andere leden na akkoord van de raad van bestuur.
 4. De penningmeester is belast met het uitvoeren van het financieel beheer volgens de richtlijnen van de raad van bestuur. Hij voert onder meer de boekhouding, stelt de jaarrekening op, zorgt voor de financiële verslaggeving, bereidt de begroting voor en verzocht de fiscale verplichtingen van de vereniging. De raad van bestuur bepaalt zijn volmachten en bevoegdheden rekening houdend met de hiervoor omschreven opdracht.

HOOFDSTUK V: VERMOGEN

ARTIKEL 20: SAMENSTELLING EN BEHEER

 1. De algemene vergadering beschikt over het bezit en de inkomsten van de vereniging overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 2. De werkmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. De jaarbijdragen
  2. Giften en legaten
  3. Alle andere middelen

De vereniging belegt die middelen anders dan in aandelen, behoudens andersluidende beslissing, met een meerderheid van minimum twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden.

HOOFDSTUK VI: DE BOEKHOUDING - DE JAARREKENING

ARTIKEL 21

De raad van bestuur legt elk jaar, binnen de drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, de jaarrekening over het voorbije boekjaar, alsmede de begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Voor de boekhoudkundige verplichtingen alsmede voor het bijhouden van het register van de leden zullen de wettelijke regels gerespecteerd worden. Er wordt geopteerd om minimum de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen te respecteren.

HOOFDSTUK VI: VEREFFENING

ARTIKEL 22: VEREFFENAARS - SALDO VAN DE VEREFFENING

 1. De algemene vergadering, die tot ontbinding besluit overeenkomstig artikel 13 § 2, benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheid.
 2. Na betaling van de schulden en voor zover er nog een batig saldo overblijft, keert het bedrag van de giften en legaten terug naar de schenkers of naar hun rechtverkrijgende, voor zover het recht van terugneming is bedongen in de akte van schenking of in het testament. Het resterende netto-actief wordt toegekend aan een vereniging met een gelijkaardig doel zoals omschreven in artikel 4.

HOOFDSTUK VII: REGLEMENENT VAN ORDE

ARTIKEL 23

De raad van bestuur maakt een reglement van orde op tot uitvoering van deze statuten en/of wijzigt het.

Join the pack! Word vandaag nog VABF lid.

VABF stelt zich, als beroepsvereniging tot doel om de beroepsbelangen van haar leden te beschermen en te bevorderen, dit met inachtname van de eisen inzake beroepsbekwaamheid, onafhankelijkheid waardigheid en rechtschapenheid.
 • Netwerking & kennisdeling
 • Kwalitatieve en gevarieerde sessies 
 • Ad hoc inspelen op de actualiteit
 • Een unieke samenwerking met BAB Kortrijk
 • Subsidieerbaar via de KMO-portefeuille

Lid worden of ontdek meer over onze organisatie

VABF vzw

Langeplankstraat 25/3
9052 Gent
GSM: 0492 44 12 25

E: secretariaat@vabf.be

RPR BE0867.781.893 Gent, afd. Gent
IBAN BE56 7370 1423 4488 | BIC KRED BEBB

Erkend vormingsoperator ITAA
Erkenningsnummer KMO portefeuille DV.O102197